Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc tương tự tại đây:

Mô tả công việc

• Lead the Company's food safety program by collaborating with Processing and Quality assurance teams to ensure consistent realization of all relevant Food Safety Standards Assess, develop and continuously improve program design and implementation to minimize food safety and regulatory risk while enhancing product quality.
• Chịu trách nhiệm quản lý, dẫn dắt chương trình an toàn thực phẩm của Công ty bằng việc phối hợp đội ngũ Quản lý chất lượng (QC) và Đảm báo chất lượng (QA) của bộ phận Chế biến nhằm thực hiện nhất quán tất cả các Tiêu chuẩn An toàn Thực phẩm có liên quan. Liên tục cải tiến, phát triển thực hiện các chương trình, kế hoạch quản lý để giảm thiểu các rủi ro pháp lý và an toàn thực phẩm đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm.

Yêu cầu công việc

• Lead the company's food overall safety program to ensure compliance with food safety and quality management protocols.
• Lead monitoring, preventive and corrective actions and development and implement improved food safety protocols as the company builds its next processing facility.
• Oversee and continuously improve compliance procedures and policies, inspections and auditing and ensure workers and facilities are positioned to consistently comply with operating standards.
• Oversee hiring and training of new quality assurance team members.
• Review internal quality assurance reporting, identify deficiencies, propose, and implement improvements.
• Responsible for creation of training materials, SOP's and checklists that employees understand and can consistently follow.
• Oversee updating and maintenance of all relevant Quality Assurance documents necessary for the implementation of food safety and quality management systems within processing facilities.
• Collect and analyze customer feedback to understand and address problems and support continuous improvement to satisfy Customer's requirements. Analyze and identify defects, propose preventive and actions.
• Ensure compliance with applicable local and international food safety regulatory requirements and Certifications body
• Ensure processing facilities achieve consistency with applicable third-party certification standards.
• Conduct calibrations and perform preventive controls monitoring, including, but not limited to wash water, allergen control, environmental, metal detection, and sanitation.
• Develop, maintain, and continuously improve policies, standard operating procedures, work instructions, templates, and other documents and related records. Respond to customer requests for information regarding product specifications and/or food safety for products purchased or re-packed.
• Provide input to processing standards and product specifications.
• Support teams in managing any product recalls, including during off hours and weekends.
• Support General Director to identify and initiate corrective actions related to the product quality.
• Work closely with suppliers, contractors and subcontractors to ensure compliance with company product Quality Assurance guidelines.
• Quản lý lãnh đạo các chương trình an toàn thực phẩm của công ty để đảm bảo sự tuân thủ các quy trình quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm.
• Chủ trì, giám sát, các hành động phòng ngừa và khắc phục, đồng thời phát triển và thực hiện các quy trình cải tiến về an toàn thực phẩm khi công ty xây dựng cơ sở chế biến tiếp theo.
• Giám sát và liên tục cải tiến các thủ tục và chính sách tuân thủ, kiểm tra và đánh giá, đồng thời đảm bảo người lao động cũng như cơ sở sản xuất chế biến tuân thủ nhất quán các tiêu chuẩn hoạt động.
• Giám sát việc tuyển dụng và đào tạo các thành viên mới trong nhóm Đảm bảo chất lượng sản phẩm
• Xem xét các báo cáo đảm bảo chất lượng nội bộ, xác định các thiếu sót, đề xuất và thực hiện các cải tiến.
• Chịu trách nhiệm dự thảo các tài liệu đào tạo, tiêu chuẩn hoạt động (SOP) và danh sách kiểm tra để người lao độngcó thể hhiểu và có thể tuân thủ một cách nhất quán.
• Giám sát việc cập nhật và duy trì tất cả các tài liệu Đảm bảo Chất lượng liên quan cần thiết cho việc thực hiện các hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm trong các cơ sở chế biến.
• Thu thập và phân tích phản hồi của khách hàng để hiểu và giải quyết các vấn đề, đồng thời hỗ trợ cải tiến liên tục để thỏa mãn các yêu cầu của Khách hàng. Phân tích và xác định các khiếm khuyết, đề xuất các biện pháp phòng ngừa.
• Đảm bảo đội ngũ và cơ sở chế biến tuân thủ các yêu cầu quy định về an toàn thực phẩm hiện hành của trong nước và quốc tế và các tiêu chuẩn cấp chứng chỉ (SYSCO, BRC, ASC, FDA, COSCO..)
• Đảm bảo các cơ sở chế biến dap ứng nhất quán các tiêu chuẩn chứng nhận hiện hành của bên thứ ba.
• Tiến hành hiệu chuẩn và thực hiện giám sát kiểm soát phòng ngừa, bao gồm, nhưng không giới hạn ở hạng mục nước dùng để sản xuất, kiểm soát chất gây dị ứng, môi trường, phát hiện kim loại và vấn đề vệ sinh.
• Phát triển, duy trì và liên tục cải tiến các chính sách, quy trình vận hành tiêu chuẩn, hướng dẫn công việc, biểu mẫu, và các tài liệu và hồ sơ liên quan. Đáp ứng yêu cầu của khách hàng về thông tin liên quan đến thông số kỹ thuật sản phẩm và / hoặc an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm được mua hoặc đóng gói lại.
• Đưa ra các ý kiến đóng góp cho các tiêu chuẩn chế biến và thông số kỹ thuật của sản phẩm.
• Hỗ trợ nhóm trong việc quản lý các đợt thu hồi sản phẩm (nếu có) và sẵn sàng có mặt bất cứ khi nào công việc yêu cầu (bao gồm cả ngày nghỉ).
• Hỗ trợ Tổng Giám đốc xác định và thực hiện các hành động khắc phục liên quan đến chất lượng sản phẩm.
• Làm việc chặt chẽ với các nhà cung cấp, nhà thầu và nhà thầu phụ để đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc Đảm bảo chất lượng sản phẩm của công ty

Quyền lợi được hưởng

Thưởng hàng tháng, thưởng tháng lương 13, thưởng đánh giá chất lượng công việc hàng năm
Bảo hiểm sức khỏe của Bảo Việt
24 ngày phép/ năm

Thông tin khác

Ngày Đăng Tuyển
29/09/2022
Cấp Bậc
Trưởng phòng
Ngành Nghề
Xuất nhập khẩu
, Thu Mua/Vật Tư/Cung Vận
, QA/QC
Kỹ Năng
English Business Fluent, Quality Control Management, Food Processing
Ngôn Ngữ Trình Bày Hồ Sơ
Tiếng Anh

Nộp hồ sơ liên hệ

Australis Aquaculture Vietnam Limited (Mới)