_ ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN TẠI CỬA HÀNG (FT, PT).
_ QUẢN LÍ VẬN HÀNH CỬA HÀNG.
_ KIỂM TRA HÀNG HÓA XUẤT - NHẬP - TỒN TẠI CỬA HÀNG.
_ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ PHÁT SINH.
_ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ DOANH THU CỬA HÀNG.
_ THỰC HIỆN CÁC BÁO CÁO ĐỊNH KÌ.

Nộp hồ sơ liên hệ