Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc tương tự tại đây:

Job Description:
Mô tả công việc:
●Responsible for the dispensing and procurement of medicinal products and supplies
●Chịu trách nhiệm phân phối và thu mua các dược phẩm và vật tư y tế.
●Provide treatment and advice to patients, recording patient histories relating to medicinal use, and ensuring the safe and secure storage of all medicines and misc supplies.
●Điều trị và tư vấn cho bệnh nhân, ghi lại lịch sử bệnh lý liên quan đến việc sử dụng thuốc và đảm bảo lưu trữ an toàn tất cả các loại thuốc và vật tư y tế.
●Prepare medicines and conduct quality checks in instances when individual drug components need to be mixed together before treating patients
●Chuẩn bị và tiến hành kiểm tra chất lượng thuốc trong trường hợp các thành phần thuốc riêng lẻ cần được trộn lẫn với nhau trước khi điều trị cho bệnh nhân
●Stay updated on pharmacy regulations, treatments, and developments in research and design
●Luôn cập nhật về các quy định, phương pháp điều trị và phát triển dược phẩm trong nghiên cứu và thiết kế
●Conduct daily inventory check and update clinic management system (CMS) of inventory records
●Tiến hành kiểm tra hàng tồn kho hàng ngày và cập nhật hệ thống quản lý phòng khám (CMS) đối với các biên bản kiểm kê hàng tồn kho
●Plan and co-ordinate daily work flow of the medicine
●Lập kế hoạch và điều phối luồng công việc y khoa hàng ngày
●Maintain, update the regulatory documentation
●Duy trì, cập nhật các tài liệu quy định
●Controls medications by monitoring drug therapies; advising interventions
●Kiểm soát dược phẩm bằng cách theo dõi các liệu pháp thuốc; tư vấn các phương pháp can thiệp
Job Requirements:
Yêu cầu công việc:
●Degree in Pharmacy
●Văn bằng Dược
●Well-versed in pharmacy and health regulations
●Thành thạo các quy định về dược phẩm và sức khỏe
●Attention to details
●Biết quan tâm đến từng chi tiết
●English language proficiency is preferred
●Ưu tiên người có trình độ tiếng Anh

Nộp hồ sơ liên hệ

Chị Thủy

DTAP VIETNAM CO., LTD